Dolní Bojanovice: Adaptujeme krajinu na klimatickou změnu

Publikováno: 3. 4. 2023 Doba čtení: 4 minuty
Dolní Bojanovice: Adaptujeme krajinu na klimatickou změnu
© Foto: Milan Votypka

V červnu 2021 se několika obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku prohnalo ničivé tornádo. Vyhlásili jsme sbírku SOS Morava a s vybranými penězi se na jižní Moravu vydali pomáhat. Při té příležitosti jsme zjistili, že tři dny před tornádem zasáhla sousední Dolními Bojanovice jiná přírodní katastrofa – blesková povodeň. Po krátké úvaze jsme se rozhodli nejen řešit její následky, ale také pomoci podobnému scénáři předejít. 

Záhy po katastrofě jsme začali s terénními pracemi nejen v obcích postižených tornádem, ale i v Dolních Bojanovicích. I tady si místní obyvatelé díky finanční pomoci mohli opravit své domy a zahrady. Od té doby s vedením obce úzce spolupracujeme. Společně se sdružením Krajinohled připravujeme studii krajiny, díky které bude do budoucna možné vodu v krajině lépe zadržet a zmírnit dopady dalších ničivých povodní i silné větrné eroze, nebo se jim úplně vyhnout.

Po prvotním seznámení s problematikou a dvoudenním proškolení se do projektu zapojilo asi 10 bojanovických občanek a občanů. Do speciální aplikace QField© v mobilních telefonech zaznamenávali po dobu 8 měsíců důležitá data z terénu. Podrobně mapovali vodní toky včetně břehových porostů, propustků či druhu zpevnění koryta, zemědělské a lesní plochy, všechny typy cest a jejich stav, hledali pozůstatky melioračních zařízení, nejrůznější šachty a místa kde se drží voda nebo lokality s větrnou a vodní erozí.

Tato data nakonec povedou k návrhu takových opatření, která v krajině sníží větrnou a vodní erozi, zvýší zadržování vody, podpoří biodiverzitu a celkově krajinu lépe připraví na probíhající změnu klimatu. Některá nezbytná krajinářská opatření už z mapování vyplynula a tak jsme už v listopadu na obecních pozemcích podpořili jejich realizaci místním mysliveckým spolkem Stupava. Výsadbou a dovýsadbou stromů a keřů se vytváří jedlé větrolamy, které přerušují velké lány polí, snižují větrnou erozi a poskytují potravu a útočiště mnoha živočišných druhům.

Kde projekt probíhá?

Projekt zahrnuje rozsáhlé povodí zdejších toků v okolí Dolních Bojanovic o rozloze více jak 30 km² a sahající až do katastrů obcí Nový a Starý Poddvorov. 

Jaké jsou hlavní aktivity projektu?

  • Společenskovědní výzkum

V zájmovém území proběhl v loňském roce společenskovědní průzkum, který pro nás zpracovává agentura Nielsen Admosphere. Během něj bylo provedeno přes 30 hloubkových rozhovorů s nejrůznějšími významnými aktéry v krajině (vedení obcí, malí i velcí zemědělci, vinaři, včelaři, lesníci, myslivci, aktivní občané, aj.). Výsledky výzkumu budou v průběhu roku prodiskutovány s občany a prezentovány spolu s návrhy připravovaných opatření v krajině.

  • Participativní mapování a plánování zdravé krajiny

V oblasti vzniká studie proveditelnosti, která mj. poukáže na její nejzranitelnější místa. Metodika spočívá v zaučení dobrovolníků z místních obyvatel v participativním mapování přírodních poměrů a jevů v krajině. Školení dobrovolníku zajišťovalo Krajinohled a to také nyní zpracovává všechny získané údaje. Zjištění z terénu a návrhy mapérů budou diskutovány s občany a stakeholdery, z čehož vznikají vize zdravější krajiny. Proběhnou také dva workshopy. Během prvního budou zformulovány závěry z mapování a sociovědního výzkumu, druhý bude věnován participativnímu navrhování konkrétních opatření a jejich prioritizaci.

  • Participativní realizace

Realizovaná opatření budou mít podobu agrotechnických a biotechnických prvků v krajině (např. aleje, remízky, průlehy, tůně, zatravňování oraných řádků vinohradů atp.). Místní obyvatelé jsou podporováni, aby se zapojili do realizace opatření s využitím místních zdrojů. Zejména místní myslivecký spolek Stupava již první opatření provedl, jeho členové sami už roky vysazují stromky a keře či hloubí tůně.

  • Akční klimatický plán obce

Od letošního roku v Dolních Bojanovicích probíhá zpracování Akčního klimatického plánu obce. Ten nejprve zhodnotí její intravilán z hlediska připravenosti na změnu klimatu a využívání klimaticky příznivých přístupů. Poté vytvoří něco jako „šuplík nápadů“ možných opatření, která může obec podle prioritizace začít postupně realizovat. Akční plán pro intravilán obce zpracovávají odborníci z Nadace Partnerství.


Další informace k projektu:
Doba trvání: 1. 1. 2022 - 30.6.2024
Země: Česká republika
Celkový rozpočet projektu: 9.800.000 Kč
participativní plánování

V úterý 13. června 2023 jsme zrealizovali už druhý workshop v rámci participativního plánování úprav krajiny. 

✅️ Hana Fránková z Krajinohledu na začátku workshopu představila konkrétní opatření, jejichž úskalí pak dva pracovní týmy (v čele s místními mapéry) do hloubky diskutovaly. Občané Bojanovic nakonec pomocí hlasování dali najevo, která z nich by měla mít prioritu.

✅️ Teď nás čekají další jednání s obcí a aktéry v okolní krajině nad řešeními konkrétních opatření, která budeme financovat ze zdrojů SOS Morava. 

V médiíchAutor: Roman Klecker, Barbora Vrablíková

Související články