Spouštíme nový projekt na podporu udržitelného zemědělství v Česku

Publikováno: 3. 5. 2024 Doba čtení: 4 minuty
Spouštíme nový projekt na podporu udržitelného zemědělství v Česku
© Foto: Vladimír Mašát

V reakci na projevy globální změny klimatu a jejich viditelné následky v české krajině zahajujeme nový projekt. Jeho cílem je přispět k udržitelnějšímu zemědělství na území České republiky. Zaměří se v něm na poradce, angažované zemědělce, agronomy, širší odbornou veřejnost i absolventy zemědělských škol. Těm všem nabídne dlouhodobá odborná školení a podporu s cílem vytvořit poradenskou síť pro udržitelné zemědělství v Česku. 

„Je zřejmé, že vzhledem k přetrvávající klimatické změně a jejím dopadům, bude nutné se i v České republice připravit na možné dopady tohoto globálního problému, zejména častější výskyt extrémů počasí jako jsou vysoké teploty, sucho, přívalové srážky a povodně. Oblast zemědělství v tomto ohledu považujeme za jednu z nejdůležitějších. Současné hospodaření v České republice zároveň významně přispívá k zranitelnosti krajiny vůči takovým extrémům. Je proto nutné zajistit funkční krajinu, která bude dobře odolávat hrozbám, kterým čelíme, a také poskytovat bohaté ekosystémové funkce a služby,“ popisuje situaci, která vedla k přípravě tohoto projektu Magdalena Davis, vedoucí klimatických programů Člověka v tísni v České republice.

Projekt reflektuje tlaky a požadavky, se kterými se v posledních letech setkávají čeští zemědělci. Ti se střetávají s proměnlivou zemědělskou politikou státu, s potřebou zavádět klimatická adaptační opatření, s požadavky na celkové snižování skleníkových plynů při svém hospodaření a neuspokojivým poradenským systémem. Přidávají se i tlaky průmyslových odvětví na ukládání jimi vyprodukovaného uhlíku do zemědělské půdy. Na všechny tyto požadavky mají zemědělci mnohdy jen omezené prostředky a v řadě případů se k nim dostávají různé protichůdné informace zastupující zájmy jednotlivých stran.

„V novém projektu proto chceme vyškolit 70 poradců v zemědělství a oslovit 150 zájemců o tuto problematiku z řad zemědělské a odborné veřejnosti, studentů posledních ročníků středních zemědělských škol, vysokoškoláků i z nevládních zemědělských organizací. Od ledna příštího roku budou v deseti lokalitách České republiky probíhat vzdělávací kurzy pod vedením praxí uznávaných expertů v oblasti péče o půdu a krajinu. Jejich součástí budou i edukační videa, která představí příklady dobré praxe. Účastníci kurzů během nich vypracují i individuální faremní plány, ve kterých budou řešit problémy konkrétních zemědělských podniků a půdních bloků,“ popisuje obsah a cíle projektu jeho koordinátorka Klára Petrásková z Člověka v tísni.

Jedním z klíčových výstupů projektu bude cyklus odborných školení, který může usnadnit vstup zájemců o certifikaci. Důležitým nástrojem projektu bude také vznik nové online platformy, skrze kterou se budou moci snáze propojovat poradci v zemědělství s jednotlivými zemědělci. V rámci aktivit projektu zveme odbornou veřejnost k diskuzi o současném stavu poradenského systému a bariérách a příležitostech pro implementaci změn v zemědělské krajině.

Jako lektoři nebo odborní konzultanti se do projektu a vedení školení zapojí řada odborníků z výzkumných a vědeckých institucí a zemědělských expertů.

"Zrychlený odtok vody z krajiny je třeba řešit a právě zemědělské subjekty v tom mohou vhodnými opatřeními, jako jsou například výsadba zeleně, zatravnění údolnic, budování hrázek, příkopů atd. výrazně napomoci k navrácení malého koloběhu vody a tím snižovat dopady extrémů počasí jako je sucho nebo povodně."

/Klára Petrásková, koordinátorka projektu/


Jak zadržet vodu v krajině

Jedním z výrazných témat, kterým se budou věnovat jednotlivá školení a v nich navrhovaná řešení budou i možnosti účinnějšího zadržování vody v krajině. „Studie Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a dalších institucí ukazují, že v České republice nepochybně dochází k výraznému utužování zemědělských půd, které vede k výraznému snížení jejich zasakovací schopnosti, ke zrychleným projevům eroze a snížení zásob podzemní vody. Zrychlený odtok vody z krajiny je třeba řešit a právě zemědělské subjekty v tom mohou vhodnými opatřeními, jako jsou například výsadba zeleně, zatravnění údolnic, budování hrázek, příkopů atd. výrazně napomoci k navrácení malého koloběhu vody a tím snižovat dopady extrémů počasí jako je sucho nebo povodně,“ vysvětluje Klára Petrásková.

V nejbližších měsících se jednotliví zemědělci i odborná veřejnost budou moci zapojit do následujících aktivit projektu:

  • Analýza současného stavu poradenského systému v oblasti “Zemědělství” a podoblastech “Péče o půdu”, “Zemědělství a ochrana přírody a krajiny” a “Ekologické zemědělství
  • Analýza bariér a příležitostí pro implementaci změn v zemědělské krajině

Do obou těchto aktivit bude možné se zapojit ve formě rozhovorů v kvalitativním průzkumu, v dotazníkovém šetření nebo aktivním zapojením do debat v rámci participativních workshopů.

Kontaktujte nás, budeme vás informovat

Pokud máte zájem o zapojení do aktivit tohoto projektu nebo o podrobnější informace o něm, kontaktujte kdykoliv jeho koordinátorku Kláru Petráskovou. Zašlete nám váš email a budeme Vás pravidelně informovat o aktuálních tématech a aktivitách v tomto projektu.

Více informací poskytne:

Klára Petrásková, Člověk v tísni, koordinátorka projektu
tel.: 723 265 279
email: klara.petraskova@clovekvtisni.cz


Projekt „Síť poradenství pro udržitelné zemědělství s nižší uhlíkovou stopou na území ČR“ je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Na realizaci projektu se podílí partnerské organizace NÚIK a Vše pro půdu.

 

Autor: Václav Zeman

Související články