Klimatická změna

Databáze kontaktů v oblasti klimatu

V seznamu najdete kontakty na odborníky z mnoha různých oborů, kteří se zabývají klimatickou změnou a environmentální tematikou. Seznam kontaktů vznikl za podpory projektu Media and environment, podpořeného Evropskou klimatickou nadací.

Celý text Méně textu

Obor

Jazyky

Témata

Odborné oblasti

TODO:ALT

Mgr. Miroslav Havránek

COŽP UK, mezinárodní panel pro hodnocení ŽP světa GEO 7 při OSN (místopředseda) , Univerzita Karlova a ČZÚ (lektor)

Miroslav.Havranek@czp.cuni.cz
+420 603 787 650
TODO:ALT

RNDr. Eva Holtanová Ph.D.

Katedra fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

eva.holtanova@matfyz.cuni.cz
+420 221 912 537
TODO:ALT

Ing. Vladimír Mašán Ph.D.

Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

vladimir.masan@mendelu.cz
+420 775 977 841
TODO:ALT

prof. RNDr. Petr Pišoft Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědelské univerzity v Praze

petr.pisoft@matfyz.cuni.cz
+420 951 552 958
TODO:ALT

PhDr. Ivan Rynda

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

ivan.rynda@fhs.cuni.cz
+420 224 271 439
TODO:ALT

Mgr. David Stella MSc, Ph.D.

CzechGlobe

stella.d@czechglobe.cz
+420 603 421 814
TODO:ALT

Mgr. Lenka Suchá Ph.D.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Oddělení sociálně-ekologické analýzy

sucha.l@czechglobe.cz
+420 730 565 286
TODO:ALT

Ing. Jan Svitálek

Člověk v tísni

jan.svitalek@peopleinneed.net
+420 739 320 646

Jan Faltus

V rozvojové a humanitární praxi působí od roku 2002. Sektoru vody a sanitace se věnuje od roku 2007 a realizoval projekty v Ruské Federaci, Afganistánu, Pákistánu, Indonésii a Etiopii. Činnost mimo jiné zahrnovala identifikaci projektů a jejich realizaci, monitoringu a evaluaci, spolupráci s jinými aktéry jak v privátním, akademickém tak i neziskovém sektoru, PR a spolupráce s médii.

Od roku 2009 působí jako konzultant v rámci expertního klimatického týmu jako sektorový odborník. Má rozsáhlé a praktické zkušeností s řešením problematiky přístupu k pitné vodě v zemích globálního jihu. Zaměřuje se na specifika vodárenského sektoru v různých socio-kulturních oblastech, podporu a rozvoj sektoru vodárenství a vodního hospodářství v městských a venkovských oblastech, udržitelnou správu, inventarizaci a správu databází vodních zdrojů.

Mimo profesní činnost se věnuje alternativním zdrojům energie, udržitelnému životnímu stylu a snižování dopadů klimatické změny.

Ocenění a publikační činnost:


 
Člověk v tísni

Mgr. Miroslav Havránek

Jako výzkumník v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a na České informační agentuře životního prostředí se Miroslav Havránek zaměřuje na globální problémy životního prostředí, problémy životního prostředí České republiky a evropskou environmentální politika. Specializuje se na data o životním prostředí a indikátory životního prostředí a jejich interpretace, strategické plánování a scénáře v životním prostředí. Zaměřuje se i na změnu klimatu, adaptace na ní a zranitelnost ČR vůči ní, emise skleníkových plynů a emisní inventury. Dalšími tématy jsou satelitní data o životním prostředí a systém Copernicus a dopady války na Ukrajině na životní prostředí.

Je členem výzkumné rady Technologické agentury ČR a vědecké rady Fakulty životního prostředí ČZÚ. Je také autorem, spoluautorem či editorem celé řady datově orientovaných informačních zdrojů o životním prostředí.

COŽP UK, mezinárodní panel pro hodnocení ŽP světa GEO 7 při OSN (místopředseda) , Univerzita Karlova a ČZÚ (lektor)

RNDr. Eva Holtanová Ph.D.

Ve svém výzkumu se zaměřuje na analýzu probíhajících změn klimatu, jejich příčin a metod odhadu možného vývoje do budoucna, tedy tvorbou scénářů změny klimatu. V současnosti má v rámci projektu PERUN na starosti odhad nejistot nového scénáře změny klimatu pro Českou republiku.

Katedra fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Ing. Vladimír Mašán Ph.D.

Odborný asistent na Mendelově univerzitě a vědeckovýzkumný pracovník se zaměřuje se na problematiku zpracování bioodpadů z vinic a zahradnické činnosti za účelem využití v oblasti biopaliv a energetiky, výroby sekundárních produktů, kompostů, substrátů a tvarovaných organických hnojiv a jejich technologií.

Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

prof. RNDr. Petr Pišoft Ph.D.

Je profesorem na MFF UK, kde devět let vedl Katedru fyziky atmosféry. Je rovněž garantem magisterského a doktorského studijního programu Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie. Jeho hlavním výzkumným zaměřením je střední atmosféra, zejména se věnuje stratosféře a dlouhodobým změnám. Mezi jeho významné práce patří například studie, která ukázala, že se stratosféra v důsledku nárůstu koncentrací skleníkových plynů smršťuje a tento trend bude pokračovat i v budoucnosti.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědelské univerzity v Praze

PhDr. Ivan Rynda

Je zakladatelem oboru sociální a kulturní ekologie na FHS UK, kde je zástupcem garanta sociální a kulturní ekologie pro studijní záležitosti a kde také vyučuje. Je odborníkem v oblasti udržitelného rozvoje. Má zkušenosti z politického života jako zastupitel na hlavním městě Praze, na MČ Praha 10 a jako předseda výboru pro životní prostředí Federálního shromáždění ČSFR.

Od roku 2001 členem Českého národního komitétu programu UNESCO Člověk a biosféra (2001–), jeho předsedou (2008–), v gesci Akademie věd České republiky a dále ministerstva životního prostředí (MŽP). Rovněž je členem České komise pro UNESCO, členem výkonného výboru, předsedou sekce pro životní prostředí (2011–).

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Mgr. David Stella MSc, Ph.D.

Je doktorandem v Oddělení společenského rozměru globální změny CzechGlobe. Zabývá se vědou, fotografií a outdoorovými sporty směrem k udržitelnosti. Říká, že všechny aspekty našeho života posouvají budoucnost a naše blaho. 

"Chovejme se zodpovědně a udržitelně!"

CzechGlobe

Mgr. Lenka Suchá Ph.D.

Jako výzkumná pracovnice zkoumá transformaci směrem k vyšší společenské a environmentální udržitelnosti v Evropě a v jižní Africe. Zaměřuje se na adaptaci na změnu klimatu, rozvojovou spolupráci a přenos znalostí napříč aktéry.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Oddělení sociálně-ekologické analýzy

Ing. Jan Svitálek

Je odborníkem na tropické zemědělství a rozvoj venkova s 15 lety praktických zkušeností v mezinárodních rozvojových programech a humanitární pomoci. Od roku 2013 poskytuje své odborné znalosti Člověku v tísni jako poradce pro zemědělství a řízení přírodních zdrojů. Poskytuje technickou a strategickou podporu, pracuje na budování kapacit, rozvoji programů a spolupracuje na jejich evaluaci. Jako člen Knowledge and Learning Department Člověka v tísni spolupracuje na propagaci a mainstreamingu témat klimaticky odolného zemědělství, adaptace na změnu klimatu, obnovy a odolnosti, tržních řešení v rozvoji zemědělství a změny chování. Tyto služby poskytl v kontextu mimořádných událostí (např. Sýrie, Irák, Demokratická republika Kongo), rozvojových programů (Etiopie, Angola, Zambie) i v kontextu obnovy (Filipíny, Afghánistán, Mali, Jemen).
Ve svém volném čase využívá své expertní dovednosti v různých aktivitách v oblasti ochrany biodiverzity, kde pomáhá usnadňovat dynamiku mezi chráněnými oblastmi, národními parky a místními komunitami, se zvláštním důrazem na konflikty mezi lidmi a divokými zvířaty.
Vystudoval Fakultu tropického zemědělství na ČZU v Praze.

Ocenění a publikační činnost:

Člověk v tísni