Klimatická změna

Databáze kontaktů v oblasti klimatu

V seznamu najdete kontakty na odborníky z mnoha různých oborů, kteří se zabývají klimatickou změnou a environmentální tematikou. Seznam kontaktů vznikl za podpory projektu Media and environment, podpořeného Evropskou klimatickou nadací.

Celý text Méně textu

Obor

Jazyky

Témata

TODO:ALT

Eva Holtanová

Pozorované změny klimatu, Příčiny změn klimatu, Scénáře změny klimatu, Nejistoty scénářů změny klimatu
Katedra fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

eva.holtanova@matfyz.cuni.cz
+420 221 912 537
TODO:ALT

Vladimír Mašán

Tuhá biopaliva a energetika, Využití odpadních produktů ze zahradnictví a cirkulární ekonomika, Zeleň ve městech, zelené střechy a stěny
Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

vladimir.masan@mendelu.cz
+420 775 977 841
TODO:ALT

Petr Pišoft

Problematika ozonu, atmosférická cirkulace, dynamika a vliv gravitačních vln, Kvalita ovzduší, Oceánská cirkulace
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědelské univerzity v Praze

petr.pisoft@matfyz.cuni.cz
+420 951 552 958
TODO:ALT

Ivan Rynda

Vztahy a souvislosti přírody a společnosti, zejména v novověku a v euroamerické civilizaci, Politika ochrany životního prostředí a politika ochrany přírody a krajiny, Udržitelný rozvoj v originálním výkladu o 4 rovinách (v sociální rovině rozlišuje socio-politické instituce a procesy a individuální rovinu lidskou) a věda o udržitelnosti
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

ivan.rynda@fhs.cuni.cz
+420 224 271 439
TODO:ALT

David Stella

Biodiverzita, Ekosystémové služby, Citizen science, Vědecké fotografie
CzechGlobe

stella.d@czechglobe.cz
+420 603 421 814
TODO:ALT

Lenka Suchá

Transformace k udržitelnosti v Evropě a v zemích jižní Afriky, Rozvojová spolupráce, Adaptace města na změnu klimatu
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Oddělení sociálně-ekologické analýzy

sucha.l@czechglobe.cz
+420 730 565 286
TODO:ALT

Zuzana V. Harmáčková

Scénáře budoucího vývoje, Cesty k udržitelnosti, Sociálně-ekologické systémy, Odolnost (resilience)
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe; Stockholm Resilience Centre; Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

harmackova.z@czechglobe.cz
+420 702 012 022
TODO:ALT

Michal Žák

Regionální klimatologie České republiky, Klima města, Aplikovaná klimatologie
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

michal.zak@matfyz.cuni.cz
+420 951 552 958
TODO:ALT

Jakub Zelený

Ekologie, Biodiverzita, Dálkový průzkum Země, Ekosystémové služby
Člověk v tísni

jakub.zeleny@peopleinneed.net
+420 773 743 665

RNDr. Eva Holtanová Ph.D.

Pozorované změny klimatu, Příčiny změn klimatu, Scénáře změny klimatu, Nejistoty scénářů změny klimatu
Katedra fyziky atmosféry, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Ve svém výzkumu se zaměřuje na analýzu probíhajících změn klimatu, jejich příčin a metod odhadu možného vývoje do budoucna, tedy tvorbou scénářů změny klimatu. V současnosti má v rámci projektu PERUN na starosti odhad nejistot nového scénáře změny klimatu pro Českou republiku.

Ing. Vladimír Mašán Ph.D.

Tuhá biopaliva a energetika, Využití odpadních produktů ze zahradnictví a cirkulární ekonomika, Zeleň ve městech, zelené střechy a stěny
Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Odborný asistent na Mendelově univerzitě a vědeckovýzkumný pracovník se zaměřuje se na problematiku zpracování bioodpadů z vinic a zahradnické činnosti za účelem využití v oblasti biopaliv a energetiky, výroby sekundárních produktů, kompostů, substrátů a tvarovaných organických hnojiv a jejich technologií.

prof. RNDr. Petr Pišoft Ph.D.

Problematika ozonu, atmosférická cirkulace, dynamika a vliv gravitačních vln, Kvalita ovzduší, Oceánská cirkulace
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědelské univerzity v Praze

Je profesorem na MFF UK, kde devět let vedl Katedru fyziky atmosféry. Je rovněž garantem magisterského a doktorského studijního programu Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie. Jeho hlavním výzkumným zaměřením je střední atmosféra, zejména se věnuje stratosféře a dlouhodobým změnám. Mezi jeho významné práce patří například studie, která ukázala, že se stratosféra v důsledku nárůstu koncentrací skleníkových plynů smršťuje a tento trend bude pokračovat i v budoucnosti.

PhDr. Ivan Rynda

Vztahy a souvislosti přírody a společnosti, zejména v novověku a v euroamerické civilizaci, Politika ochrany životního prostředí a politika ochrany přírody a krajiny, Udržitelný rozvoj v originálním výkladu o 4 rovinách (v sociální rovině rozlišuje socio-politické instituce a procesy a individuální rovinu lidskou) a věda o udržitelnosti
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Je zakladatelem oboru sociální a kulturní ekologie na FHS UK, kde je zástupcem garanta sociální a kulturní ekologie pro studijní záležitosti a kde také vyučuje. Je odborníkem v oblasti udržitelného rozvoje. Má zkušenosti z politického života jako zastupitel na hlavním městě Praze, na MČ Praha 10 a jako předseda výboru pro životní prostředí Federálního shromáždění ČSFR.

Od roku 2001 členem Českého národního komitétu programu UNESCO Člověk a biosféra (2001–), jeho předsedou (2008–), v gesci Akademie věd České republiky a dále ministerstva životního prostředí (MŽP). Rovněž je členem České komise pro UNESCO, členem výkonného výboru, předsedou sekce pro životní prostředí (2011–).

Mgr. David Stella MSc, Ph.D.

Biodiverzita, Ekosystémové služby, Citizen science, Vědecké fotografie
CzechGlobe

Je doktorandem v Oddělení společenského rozměru globální změny CzechGlobe. Zabývá se vědou, fotografií a outdoorovými sporty směrem k udržitelnosti. Říká, že všechny aspekty našeho života posouvají budoucnost a naše blaho. 

"Chovejme se zodpovědně a udržitelně!"

Mgr. Lenka Suchá Ph.D.

Transformace k udržitelnosti v Evropě a v zemích jižní Afriky, Rozvojová spolupráce, Adaptace města na změnu klimatu
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Oddělení sociálně-ekologické analýzy

Jako výzkumná pracovnice zkoumá transformaci směrem k vyšší společenské a environmentální udržitelnosti v Evropě a v jižní Africe. Zaměřuje se na adaptaci na změnu klimatu, rozvojovou spolupráci a přenos znalostí napříč aktéry.

Mgr. Zuzana V. Harmáčková Ph.D.

Scénáře budoucího vývoje, Cesty k udržitelnosti, Sociálně-ekologické systémy, Odolnost (resilience)
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe; Stockholm Resilience Centre; Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

Vedoucí Oddělení sociálně-ekologické analýzy se věnuje výzkumu scénářů budoucího vývoje a sociálně-ekologické resilience v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, ve Stockholm Resilience Centre.

doc. Mgr. Michal Žák Ph.D.

Regionální klimatologie České republiky, Klima města, Aplikovaná klimatologie
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Jako docent v oboru Meteorologie na MFF UK zde v současnosti zastává také pozici proděkana pro propagaci. Dlouhodobě se specializuje na regionální klimatologii České republiky a na klima města. Kromě toho se aktivně věnuje aplikované klimatologii, využití meteorologických družic a především studiu počasí, jeho předpovědi i extrémním jevům. Jeho výzkumná činnost ve všech těchto oblastech je úzce spojena s problematikou klimatické změny.

Mgr. Jakub Zelený Ph.D.

Ekologie, Biodiverzita, Dálkový průzkum Země, Ekosystémové služby
Člověk v tísni

Vvystudoval Fakultu humanitních studií a ekologii na Přírodovědecké fakulté Univerzity Karlovy. V rámci doktorského výzkumu se specializoval na mezioborové přístupy k výzkumu sociálně-ekologických systémů. Je odborníkem v oblasti hodnocení zdraví ekosystémů s využitím metod dálkového průzkumu Země.

V současnosti pracuje jako odborný poradce v organizace Člověk v tísni, o.p.s.

Ve své práci se specializuje na hodnocení zdraví ekosystémů s využitím indikátorů odvozených z dálkového průzkumu Země, a hodnocení ekosystémových služeb sociologickými a participativními postupy. V organizaci Člověk v tísni se věnuje hodnocení zdraví krajina na celorepublikové úrovni a interdisciplinárním přístupům k zvyšování odolnosti obcí.