Klimatická změna

PROBLÉM, VÝZVA I PŘÍLEŽITOST

Řešení klimatické změny vyžaduje bezodkladné kroky a zapojení lidí i organizací na všech úrovních. Hlavně těch, kteří žijí v blahobytu a mají moc i nástroje dát věci do pohybu. Právě ti totiž nesou odpovědnost za podstatnou část problému – vysoká životní úroveň je spojená s nadužíváním přírodních zdrojů. Cesta k udržitelnosti ale neznamená jen omezování. Otevírá také dveře inovacím a společenským, ekonomickým a politickým změnám, které budou ve výsledku výhodné pro všechny.

Změna systému, technologií a životního stylu

Zvládnutí klimatické změny vyžaduje množství změn jdoucích ruku v ruce – od občanského tlaku na prosazování nových politik, změny životního stylu podporujícího menší plýtvání po nové technologie nahrazující zastaralé znečišťující systémy a obnovu zdrojů místo jejich vyčerpávání.

Většina z toho už existuje – například zlepšení energetické účinnosti a úspory pohonných hmot u vozidel, využívání větrné a solární energie, biopaliva z organického odpadu, ochrana lesů nebo stanovení uhlíkové daně.

Globální úroveň:

bezprecedentní politické změny

01

Pro rozsáhlé změny musí většina světových vlád vyvinout obrovské úsilí a přijmout bezprecedentní politické kroky. Ty ale nemohou existovat ve vzduchoprázdnu a musejí být součástí širšího programu, který se formuje v rámci mezinárodních dohod.

Mezinárodní dohody

Diskuze o řešení změny klimatu se vedou na mezinárodní úrovni od 80. let 20. století. Výsledkem jsou dohody o snižování emisí, které umožňují rámovat a vyjednávat efektivní a systematická byrokratická i legislativní opatření.

1979

1979

První světová klimatická konference v Ženevě

Svolaná Světovou meteorologickou organizací (WMO), účastní se vědecká komunita, hlavním výstupem je rozhodnutí o vzniku mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC).

1988

1988

Vzniká Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC)

Založen WMO a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP). Jde o apolitický orgán sdružující vědce. Každých pět let vydává zprávu o stavu klimatu.

1992

1992

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro, též známá jako Summit Země

Svolaná OSN, účastní se 172 zemí a zástupci nevládních organizací. Výstupem je ustanovení Rámcové úmluvy o změně klimatu (UNFCCC).

Vznik Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC)

Shoda na nutnosti řešit klimatickou změnu, povinnosti států poskytovat přehled o svých emisích a účastnit se každoročních konferencí (COP). Platná doposud.

1995

1995

První konference smluvních stran (COP) UNFCCC v Berlíně

1997

1997

COP 3 v Kjótu

Kjótský protokol

Mezinárodní smlouva k UNFCCC. Průmyslové země se v ní zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %. Nyní už neplatí, nahradila ji Pařížská dohoda.

2005

2005

Systém EU obchodování s emisemi (ETS)

Zaveden Evropskou komisí s cílem podpořit snížení emisí o 40 % do roku 2030. Fungující doposud.

2010

2010

COP 16 v Cancúnu

Zelený klimatický fond

Zavazuje průmyslově rozvinuté země k přispívání financí do fondů, které jsou využívány k financování klimatických opatření v průmyslově méně rozvinutých zemích. Fungující doposud.

15/16

2015/16

COP 21 v Paříži

Pařížská dohoda

Mezinárodní dohoda k UNFCCC, která navazuje na Kjóto. Podepsána 192 zeměmi, stanovuje cíl udržet oteplení pod 2 °C, a snažit se o nepřekročení 1,5 °C. Platná doposud.

2018

2018

IPCC Zvláštní zpráva 1,5 °C

Shrnující vědecká zpráva pro vlády obsahující cesty k udržení oteplení pod 1,5 °C a klimatické scénáře dopadů oteplení, pokud dojde k překročení této hranice.

2020

2020

Zelená dohoda pro Evropu

Klimatická politika Evropské komise směřující k dlouhodobě ekologicky udržitelné, bezuhlíkové ekonomice. V procesu přípravy.

Zdroj: Fakta o klimatu, Mezinárodní klimatické dohody

Problém Pařížské dohody

Pařížská dohoda z roku 2015 je vyvrcholením světového úsilí v ochraně klimatu. Většina odborníků ale tvrdí, že nebude stačit. Jednotlivým státům totiž nestanovuje sankce za nedodržování národních závazků a není tak nijak vymahatelná. Pro splnění cílů udržení oteplování pod 1,5°C by země musely v příštím desetiletí každoročně snížit své emise o 7,6 %, k čemuž je nutné přijmout okamžitá, rychlá a rozsáhlá opatření. Pokud se tak nestane, práh oteplení o 1,5 °C bude podle Mezinárodního panelu pro změnu klimatu překročen už do roku 2040. Takové oteplení bude mít dle vědců a expertů dalekosáhlé dopady na globální klima a lidstvo.

Zdroj: Program OSN pro životní prostředí Zdroj: U.S. Energy Information Administration Zdroj: Mezivládní panel pro změnu klimatu emie Více o dopadech klimatické změny

Evropský Green Deal

Klimatický plán Evropské unie má za cíl do roku 2030 snížit emise CO2 o 55 % oproti roku 1990 a do roku 2035 zcela ukončit prodej nových aut se spalovacím motorem. Některé země jsou ve svých plánech ambicióznější – Dánsko chce dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2035, Německo dokonce už do roku 2030. Motivovat členské státy má 1,8 bilionu eur v investicích, které budou k dispozici v rámci plánu na podporu oživení Evropy NextGenerationEU. 

180 miliard pro Česko

Česko může v rámci NextGenerationEU získat až 180 miliard Kč. Aby dosáhlo na plnou částku, musí vyhovět více než desítce kritérií, z nichž jedno je věnovat minimálně 37 % prostředků na ekologicky šetrné projekty. O tom, kam přesně peníze poputují, hovoří Národní plán obnovy.

Víte, že

AKCIONÁŘI PROTI ROPNÝM GIGANTŮM

Společnost Exxon (Dnes Exxonmobil, největší ropná a plynárenská společnost na světě) si byla změny klimatu vědoma už v roce 1977 – více než deset let před tím, než se klimatická změna stala předmětem veřejné diskuze. S tímto vědomím naložil Exxon po svém. Začal financovat a jinak podporovat šíření dezinformací relativizujících změnu klimatu a oficiálně ji odmítl veřejně přiznat. Jeho přístup je přirovnáván ke lžím o (ne)škodlivosti kouření, které svého času šířil tabákový průmysl. Obě odvětví si byla vědoma toho, že jejich produkty nebudou ziskové jakmile si svět uvědomí jejich rizika a dopady.

Se stále hlasitější diskuzí o změně klimatu se však mění i priority investorů a akcionářů takových společností. Na jaře 2021 tak akcionáři sesadili dva ředitele Exxon Mobil, kteří podle akcionářů naléhavost tématu dostatečně nezohledňovali. V Chevronu (ropná a plynárenská společnost) akcionáři odhlasovali snížení míry znečištění pro své zákazníky. Ropné Royal Dutch Shell soud přinutil snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 45 % v porovnání s rokem 2019.

Zdroj: Scientific american Zdroj: Patria.cz

Národní úroveň:

aplikace adaptačních a mitigačních strategií

02

Konkrétní opatření ke snížení dopadů změny klimatu a zranitelnosti vůči změně klimatu (adaptace) a zabránění dalšímu oteplování (mitigace) musejí být uskutečněny na národních a regionálních úrovních, i v rámci soukromého sektoru, tedy firem.

Adaptační
strategie

Protipovodňová
ochrana
Přizpůsobení
infrastruktury a
staveb
Řízení katastrof a
kontinuity provozu

Adaptační i mitigační
strategie

Výsadba
městských lesů
Podpora
komunit
Úspora vody
a energie

Mitigační
strategie

Udržitelná
doprava
Energetická
soběstačnost
Využití
obnovitelných
zdrojů

Zelená města

Města se celosvětově podílejí na více než 70 % spotřeby energie a z více než 50 % na emisích skleníkových plynů. Do roku 2050 budou přibližně dvě třetiny lidí na světě žít ve městech. Tváří v tvář rostoucí urbanizaci se města musí zaměřit na rozvoj nových přístupů k energetickému plánování, aby zajistila příznivé životní podmínky.

Dobrá zpráva je, že už se tak děje. Více než stovka měst po celém světě již získává alespoň 70 % energie z obnovitelných zdrojů. Z nich přes 40 % využívá 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a stejné cíle si stanovily desítky dalších měst. Mění se i využívání materiálů ve stavebnictví. Místo bourání starých budov a stavby nových pracují architekti s využitím stávajících materiálů. Proměňuje se městské plánování, lidé se učí chodit pěšky, jezdit na kole, tomu se přizpůsobují i ulice, ve kterých se objevuje víc a víc zeleně.

Pro tipy a informace o možných adaptačních opatření ve městech doporučujeme projekt

Chytré budovy

Energeticky soběstačné budovy, které vyrábějí energii pro své potřeby přímo na místě se stávají díky technologickému i legislativnímu vývoji stále dostupnější. Využívají obnovitelné a udržitelné technologie, jako je pasivní větrání a chlazení, fotovoltaika, odvlhčovací systémy či rekuperace energie.

Zdroj: MDPI Academic journal Tip: 10 nejzajímavějších ekologických budov na světě

Nové materiály

Tlak na snižování emisí vedl ke vzniku množství nízkoemisního materiálu, od o 30 % méně uhlíkově náročného cementu (oproti současnému standardu) po plast, který přeměňuje uhlík na zpevňující materiál.

Zdroj: Science Daily Tip: OECD international organisation

Omezení nové výstavby a využití existujících staveb

Stavebnictví vyprodukuje takřka 40 % světových emisí. K jejich významnému snížení přitom stačí přestat bourat. Už stojící nevyužívané budovy nabízejí obrovské množství materiálů, ze kterých se po demolici stane odpad. Stále více architektonických studií tak mění způsob nakládání s materiálem. Vzniká například databáze Madaster, která katalogizuje všechny veřejné budovy s cílem zabránit jejich bourání a maximálně využít již existujících materiálů.

Zdroj: Mezinárodní energetická agentura

Udržitelná doprava

Doprava ve městě by měla sloužit životu, ne jej omezovat. Po celém světě ve městech vznikají bezemisní zóny, nové cyklostezky a modernizuje se hromadná doprava tak, aby podpořila přechod z osobní k hromadné dopravě ve městech. Územní plánování by proto mělo podporovat stavby, které nebudou svou velikostí a umístěním podporovat novou automobilovou dopravu.

Městské plánování

Tváře měst se mění – pěší dostupnost služeb, veřejná doprava, svozová parkoviště či adaptace historických průmyslových budov na osobité prostory, které jsou méně náročné na emise uhlíku než výstavba nových budov. Města pomalu mění i pohled na přírodu jako nedílnou součást městského ekosystému, budov i ulic, nikoli jako ohraničený prostor v podobě parků a trávníků. Výsledkem je biofilní design ve městech jako Oslo Portland nebo Singapur.

Zdroj: Kniha BIOPHILIC CITY Pro tipy a informace o možných adaptačních opatření ve městech doporučujeme projekt

Kde se inspirovat?

Reykjavík, Island

Nejčastěji elektřinu získává z vodní a geotermální energie a nyní pracuje na tom, aby do roku 2040 všechna auta a veřejná doprava nevyužívaly fosilní zdroje. Island téměř zcela přešel na čistou energii pro výrobu elektřiny a vytápění domácností.

Basilej, Švýcarsko

Většina elektřiny pochází z vodních elektráren, tedy až 90 %, zbylých 10 % z větrných elektráren. Basilej representuje politickou vizi a vůli k udržitelnosti. Už v květnu 2017 Švýcarsko odhlasovalo postupné vyřazení jaderné energie ve prospěch energie z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: CDP Worldwide

Kodaň, Dánsko

Kodaň se zavázala být do roku 2025 uhlíkově neutrální a stát se nejekologičtějším městem na světě. Toho chce docílit využíváním obnovitelných zdrojů elektrické energie, zefektivněním vytápění domácností a administrativních budov, zvýšením investic do hromadné dopravy a cyklistické infrastruktury.

Zdroj: weforum

Tipy pro zelenější česká města

Každé město vzniká a existuje v lokálním kontextu a to, co některé země berou jako samozřejmost je pro Česko stále novinkou. V našem prostředí zatím není dostatek informací o jejich typech a jak fungují, proto vám níže představíme několik vybraných opatření proti změně klimatu.

1

Vstupte do paktu starostů a primátorů

Získáte možnost podpory a sdílení zkušeností, včetně technické podpory a informačního servisu ohledně grantových výzev. Odkaz: Pakt starostů a primátorů (pakt-starostu.cz)

Vstupte do paktu starostů a primátorů
2

Zaveďte energetický management

Ušetříte tak náklady díky vyšší efektivitě a úsporám na energiích a zlepšíte kvalitu zdrojů energie ve smyslu odklonu od fosilních paliv. Typicky zahrnuje ustavení pozice energetického manažera.

Zaveďte energetický management
3

Připravte plán pro udržitelnou energetiku a klima

S podporou paktu starostů se obce mohou pouštět do tvorby Plánů pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). Tvorbu plánu je možné významně finančně podpořit ze státních zdrojů a zahrnuje i část věnující se plánu adaptace na změnu klimatu. SECAP tedy slouží i jako plnohodnotná adaptační strategie, díky které může následně obec žádat o jinak nedosažitelné evropské finance

Připravte plán pro udržitelnou energetiku a klima
4

Podporujte komunitní energetiku

Podporujte místní obnovitelné zdroje provozované podnikateli nebo spolky. Decentralizovaná energetika (jeden obyvatel města vlastní solární panel a energii prodává sousedům) představuje nejzajímavější směr, jak zajistit velmi stabilní a odolnou dodávku elektřiny domácnostem s minimálními ztrátami a spotřebou fosilních paliv. Komunitní energetika by v budoucnu měla být podporována státem.

Podporujte komunitní energetiku
5

Zapojte veřejnost

Je nutné, aby veřejnost chápala důležitost a smysl klimatických opatření; strukturovaný dialog s veřejností je proto klíčovým prvkem, který není záhodno podceňovat. Zapojovat veřejnost strukturovanou participativní formou, jelikož občané jsou právoplatnými nositeli odborné znalosti díky jejich přímému kontaktu s obcí a jejími problémy. Nenechávejme rozhodování pouze na odbornících a urbanistech, kterým často právě místní znalost chybí a získávejte informace přímo. Jedním ze způsobů, jak zjistit, kde se lidem dobře žije, jsou pocitové mapy.

Zapojte veřejnost

Víte, že

Projekty, které pomáhají českým městům adaptovat se na změnu klimatu, oceňuje Adapterra Awards. Porota oceňuje projekty, které pomáhají s ochlazováním měst i podporou zadržování vody v krajině.

Udržitelné firmy

Změna klimatu představuje pro byznys riziko i příležitost. Správným hospodařením se zdroji je možné dosáhnout finančních úspor a zvyšovat zisk – evropské firmy výrazně šetří provozní náklady při relativně skromných investicích do snižování emisí. Kromě úspory nákladů navíc mohou společnosti uspokojit nově vzniklé potřeby zákazníků, zlepšit svou pověst či přilákat a udržet si nové talenty.

Zdroj: oliverwyman.com

Tipy pro zelenější business

1

Zaveďte plán managementu energie

Pro metodickou příručku, jak snižovat energetickou náročnost v provozu doporučujeme www.zroutienergie.cz. Můžete se zde inspirovat I v dalších oblastech, třeba jak redukovat spotřebu vody, produkci odpadů a nakládání s nimi.

Zaveďte plán managementu energie
2

Zaveďte principy cirkulární ekonomiky

Podporujte principy cirkulární ekonomiky ve výrobě a provozu. Odpad může být komerčně zajímavý artikl pro někoho s představivostí, např. digitální tržiště Cyrkl umožňuje obchod s odpadem a jeho znovuvyužití.

Zaveďte principy cirkulární ekonomiky
3

Nastavte pravidla kontroly a výběru dodavatelů

Týká se to jak služeb, tak výrobku a materiálu. Zajímavým nástrojem může být Analýza životního cyklu výrobku, která vám pomůže zjistit, jak výrobek zatěžuje životní prostředí, a kde je možné jeho výrobu i následnou recyklaci zlepšit. Dejte přednost takovým dodavatelům, kteří dbají na ochranu životního prostředí a etické standardy.

Nastavte pravidla kontroly a výběru dodavatelů
4

Přejděte na obnovitelný zdroj energie

Možná vám to připadá obtížné nebo drahé, přechod na obnovitelné zdroje ale nepředstavuje administrativní ani finanční zátěž. Pro více informací o možnosti přechodu doporučujeme: https://www.bezuhli.cz/jakprepnout/

Přejděte na obnovitelný zdroj energie
5

Offsetujte své emise

Investujte do nákupu uhlíkových kreditů – zaplaťte někomu kdo vaše emise uloží do půdy. Certifikovaných uhlíkové kredity v Čechách zprostředkovává např. projekt Carboneg. Své emise můžete rovněž offsetovat investicí do biouhlu prostřednictvím specializované nadace.

Offsetujte své emise

Úroveň jednotlivce:

Život s nižší uhlíkovou stopou

03

Jednotlivce lze jen těžko vinit ze změny klimatu. Světová ekonomika (a spolu s ní i produkce emisí) je nicméně hnána spotřebou. Nejbohatších 10 %, cca 700 milionů lidí na světě (pro představu stačí k zařazení do takové skupiny vlastnictví bytu o hodnotě 2 mil. Kč. Zdroj: E15) se podílí na 48 % produkce emisí na osobu. Klimatická opatření by se proto měla nejvíce týkat těch, kteří nejvíce znečišťují. Dotýkat se ale budou celé společnosti. Je třeba si přisvojit životní styl, jehož kvalita je méně vázána na spotřebu průmyslových produktů a služeb. Snižování spotřeby a orientace na dobré mezilidské vztahy, kvalitní trávení času a altruistické hodnoty místo materialismu v důsledku povede k udržitelnější a zodpovědnější společnosti, která bude lepším prostředím pro život.

Víte, že

Uhlíkové kalkulačky zavedli PR specialisté najatí ropnou společností British Petroleum, stejně jako pojem „uhlíková stopa“? Od roku 2000 se společnost snažila prostřednictvím reklamy svést vinu za globální oteplování na jednotlivce a zastřít tak, že jsou to oni, kdo na těžbě fosilních paliv vydělávají. Tato kampaň se ukázala být geniální; uhlíková kalkulačka a návody na snižování osobní uhlíkové stopy dnes propagují mnohá média i organizace.

Také firma BP se svou kampaní snažila odvrátit pozornost od faktu, že oni jsou ti, kdo těží a prodávají fosilní paliva a proto nesou hlavní zodpovědnosti za změnu klimatu. PR odborníci najatí BP replikovali úspěšnou kampaň firmy Coca-Cola z roku 1971, která emotivně obviňuje nepořádné lidi ze znečišťování prostředí. Firma se tak snažila svalit vinu za rostoucí znečištění na spotřebitele, aby zakryla fakt, že ona je hlavní producent jednorázového plastového odpadu, a tudíž hlavní a jediný pachatel problému.

Jak je to s uhlíkovou stopou?

Uhlíková stopa se počítá jako množství oxidu uhličitého uvolněného do atmosféry v důsledku činnosti určitého jednotlivce, firmy, výroby a dopravy produktu nebo provozu budovy. Snižování vlastní uhlíkové stopy se může zdát bezvýznamné. Každý kilogram skleníkového plynu ale ohřeje planetu o něco více, což má konkrétní dopady na konkrétní lidi, byť žijící na druhém konci planety.

Snižování spotřeby je obvykle spojeno s náklady v podobě času, peněz, úsilí nebo vlastního pohodlí. V první řadě bychom tak měli požadovat po politických představitelích, aby pro nás udělali udržitelné volby jednoduššími a dostupnějšími, např. zkvalitněním sítě veřejné dopravy nebo podporou kvalitnějších diet s menším podílem masa. I v osobním životě bychom si ale měli stanovit priority. Vyhýbat se plastovým brčkům (přes veškerou mediální pozornost věnovanou tomuto tématu) stojí na opačném konci spektra účinnosti v porovnání s vynecháním některých jízd autem. Zdůrazňování vlivu konzumace živočišných výrobků je také populární. Neznamená to ale, že musíme plošně přejít na vegetariánství či veganství. S ohledem na dopad potravinářství bude ale nutné výrazně snížit četnost konzumace masitých jídel a jejich celkové kvality. Současně s podporou ekologicky chovaného dobytka by přínos celkového odvětví mohl být i pro planetu prospěšný, produkce se ale bude muset změnit od průmyslové “výroby” po integrovanou produkci, kde živočišná složka dodává hnojivo pro rostlinnou, a ta zpětně krmí zvířata v rámci jedné farmy.

Recyklovat, nebo ne?

Recyklace je také označována za klíčovou, užitečná je ale jen tehdy, kdy je materiály možné skutečně recyklovat (skvělými kandidáty jsou sklo, papír a hliník, naopak některé plasty (3–7) se recyklují obtížně. Recyklovat obal džín za 200 korun nás nezbavuje odpovědnosti za naše spotřební chování. Při uvažování o odpadu se řiďte pravidlem odmítnutí - použij znovu - a jedině pokud není jiná volba, pak recykluj. Koloběhu zdrojů a materiálu v co nejvyšší kvalitě a po co nejdelší dobu se u nás věnuje Institut cirkulární ekonomiky.

Uhlíková stopa spotřebitele

Zdroj: Uhlíková stopa spotřebitele

Tipy, jak pomůžu změnit svět

1

Buďte občansky i politicky aktivní

Přestože je snížení individuální uhlíkové stopy součástí řešení změny klimatu, nejdůležitější je změna systému: zákonů, strategií a dotačních politik. Proto volte kandidáty a kandidátky, kteří berou změnu klimatu vážně a hlavně mají detailní a progresivní plán snižování emisí a ochrany ekosystémů. Podílejte se na rozhodování i mimo politické funkce, např. při participativním plánování, rozpočtu. Připojte se k sociálnímu hnutí nebo kampani, která se zaměřuje na environmentální aktivity nebo prosazuje realizaci opatření proti změně klimatu.

Buďte občansky i politicky aktivní
2

Buďte slyšet

Rozhodnutí týkající se životního prostředí, zelených ploch, silnic, infrastruktury, odpadů a recyklace, kvality ovzduší a energeticky účinných domů, dělají vaši volení zastupitelé. Zjistěte, kdo je váš radní nebo starosta vašeho města a najděte způsob, jak ho kontaktovat. Sdílejte své názory a zkušenosti s rodinou, přáteli, zákazníky a klienty. Nebuďte konfrontační. Mluvte pozitivně a buďte upřímní.

Buďte slyšet
3

Veďte děti k ekologii

Abychom mohli vědomě rozhodovat, musíme chápat základní zákonitosti fungování ekosystémů a klimatu. Výchova dětí k odpovědnému chování k omezeným zdrojům a dopadům na zranitelné obyvatele je proto prvním krokem k celospolečenské transformaci. Mnoho metodických nástrojů naleznete na portálu spolku Učíme se venku. Více se vzdělávat o životním prostředí a změně klimatu abychom byli rovnocennými partnery při rozhodování o něm.

Veďte děti k ekologii
4

Méně spotřebovávejte, méně plýtvejte, více si užívejte života

Vyhněte se jednorázovým předmětům, rychlé módě, sáhněte po věcech, které dlouho vydrží. Nepotřebným věcem zkuste vdechnout nový život nebo je poslat dál. Snažte se minimalizovat množství odpadu a dejte značkám vědět, že používají příliš mnoho obalů. Snažte se nekupovat více než potřebujete a soustřeďte se na životní radosti, které jsou zdravější a zdarma: trávení času v přírodě, pobyt s blízkými a vlastní rozvoj poskytují více smyslu, sounáležitosti a štěstí než nakupování.

Méně spotřebovávejte, méně plýtvejte, více si užívejte života
5

Berte ohled na ekologickou stopu potravin

Průmyslové zemědělství je totiž významným producentem skleníkových plynů, zejména metanu. Oproti tomu uzavřené systémy ekologického lokálního hospodářství, včetně hospodářských zvířat, situaci zlepšují. Problematické je například krmivo pro dobytek – průmyslově vyráběné maso běžně dostupné v supermarketu je často závislé na mezinárodních dodávkách krmiv - např. soji. Brazilci místo pro tuto sóju získávají zejména kácením a vypalováním Amazonského deštného pralesa. Omezení nadměrné konzumace produktů, které mají vysokou ekologickou stopu, by znamenalo snížení vzniku odpadů a odpadních plynů a v důsledku pro nás znamenalo zdravější stravu, méně zatíženou pesticidy, hnojivy a ochrannými látkami. Snažte se vyhledávat lokální a sezónní produkty a omezte ty, které musejí delší dobu cestovat, než se objeví na vašem stole.

TIP: Dieta pro lidstvo
Berte ohled na ekologickou stopu potravin
6

Nechte auto doma

Zamyslete se nad tím, jak často využíváte auto a zda místo toho nemůžete vyrazit pěšky, na kole, nebo veřejnou dopravou. Cesta autem může být v některých případech pro životní prostředí dokonce víc zatěžující, než cesta letadlem. Využít můžete také stále populárnější sdílená auta. Pokud autem jezdit musíte, zvažte výměnu svého dieselového nebo benzínového vozu za elektrický.

Nechte auto doma
7

Omezte létání

Letecká doprava nemusí být nutně první volbou pro mezinárodní cesty, zejména na krátké vzdálenosti po Evropě, kde je hustá síť vlakových tratí. Zvažte, jestli je nutné létat pracovně a není možné věc vyřešit videokonferencí. Pokud je létání nevyhnutelné připlaťte si za kompenzaci emisí oxidu uhličitého a cestujte v ekonomické třídě. Průměrná uhlíková stopa cestujícího v business třídě je třikrát vyšší než u cestujícího v ekonomické třídě.

Omezte létání
8

Snižte spotřebu energie

Stačí drobné změny chování a domácnosti ušetří na energii i účtech. Ztlumte topení o jeden či dva stupně. Vypínejte spotřebiče. Používejte kvalitní LED žárovky. Kupte si úspornou sprchovou hlavici. Zjistěte, zda je vaše domácnost zateplená. Zvažte izolaci oken a dveří. Zásobte svou domácnost z obnovitelných zdrojů energie a podporujte jejich rozvoj ve svém okolí. Více tipů na úspornější domácnost najdete na www.zroutienergie.cz a https://www.bezuhli.cz/jakprepnout/.

Snižte spotřebu energie
9

Respektujte a chraňte zelené plochy ve městě

Zelené plochy jako parky a zahrady pohlcují oxid uhličitý a zachytávají nčistoty z ovzduší. Díky evapotranspiraci (vypařování vody z rostlin) pomáhají regulovat teplotu přehřátých městských oblastí, riziko povodní tím, že zasakují povrchovou dešťovou vodu, a mohou poskytovat důležitá stanoviště pro živočichy. Pomáhejte taková místa chránit. Můžete založit nebo se přidat ke spolku, který se zabývá ekologickým zemědělstvím, městským zemědělstvím, komunitními zahradami nebo ozeleňováním vnitrobloků ke zlepšení vašeho bezprostředního okolí.

Respektujte a chraňte zelené plochy ve městě


Celý text Méně textu