Světový den půdy: Kde začíná jídlo 🌱🍃🌾

Publikováno: 4. 12. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Irák - boj se suchem, úroda
© Foto: Fared Baram/ NRC

Všichni jsme na ní závislí a považujeme ji za samozřejmost. Paradoxně i proto po celém světe podléhá degradaci a na některých místech už prakticky chybí. Letošní Světový den půdy s sebou nese téma „Půda: Kde začíná jídlo“, které má zvýšit povědomí o její důležitosti. Člověk v tísni podporuje správné zacházení s půdou zodpovědným zemědělstvím v Angole, Etiopii anebo třeba i v Iráku. 

  • Na polévkové lžíci půdy je více organismů, než je lidí na světě. (soilassociation.org)
  • 95 % produkce potravin závisí na půdě. Poskytuje plodinám 15 z 18 základních živin. (un.org)
  • Úrodnou půdu ztrácíme 10-40x rychleji, než se stačí obnovovat. (fewresources.org)
  • Degradací půdy je kriticky ohrožena potravinová bezpečnost na mnoha místech světa. (un.org)
  • Přesto je každý rok znohodnoceno 10 milionů hektarů orné půdy. Znehodnocena je už 1/3 půd na světě. (enviweb.cz)
  • Špatně obhospodařená půda vytváří obrovské množství emisí uhlíku. Dobře obhospodařená půda může obrovské množství uhlíku pohltit. (soilassociation.org)
  • Zdravá půda působí preventivně proti povodním a zmírňuje sucho. (soilassociation.org)

Bez půdy bychom neměli co jíst. Neměli bychom přirozeně filtrovanou pitnou vodu. Mimoto by dvě třetiny živočišných druhů přišly o své prostředí k životu. Není proto divu, že je degradace půdy - tedy proces snižování její úrodnosti, využitelnosti a ekologických funkcí - považována za jeden z celosvětově nejkritičtějších problémů, pokud jde o potravinovou bezpečnost a udržitelnost. Přesto je každý rok znehodnoceno okolo 10 milionů hektarů orné půdy, což je přibližně rozloha Jižní Koreji.Na tomto neutěšeném stavu nese zásadní podíl viny člověk. Hlavní příčinou je odIesňování krajiny a intenzivní zemědělství, při kterém se půdě nevracejí živiny. Pak je tu ale ještě klimatická změna, která se v důsledku lidských aktivit stále prohlubuje a která degradaci půd ještě umocňuje.

Během posledních sedmdesáti let drasticky poklesl obsah vitaminů a minerálů v půdách a tak strádají také plodiny, které z nich vyrůstají. Na 2 miliardy lidí proto trpí tzv. skrytým hladem, protože jim tyto vitaminy, minerály a stopové prvky chybí. Skrytý hlad je tak celosvětovým problémem, protože ohrožuje i lidi, kteří dostatek jídla zdánlivě mají. Pokud stav půd nezačneme řešit ve větším měřítku, bude způsobovat stále horší humanitární problémy.


Podvýživu v Africe může pomoci vymýtit zodpovědné a efektivní farmaření

V Angole se Člověk v tísni (ČvT) zaměřil na celková zemědělská řešení. V rámci projektu Chitanda zaměstnanci ČvT nejen distribuovali osiva, sazenic a zemědělská načiní, ale vybudovali polní školy, kde se místní obyvatelé dozvěděli jak zodpovědně zacházet s půdou, ale také jak mít větší úrodu a jak ji následně skladovat.

Úbytek úrodné půdy a tím i zdroje obživy je velký problém také v Etiopii. Na vině je odlesňování, s ním spojená eroze, povodně i velká sucha. Posledních 14 let se tu zapojujeme do řešení vzniklých krizí, nastavujeme protierozní opatření a pomáháme malým zemědělcům diverzifikovat produkci. Snažíme se také zlepšovat jejich postoje k zemědělství a doposud nadužívaným přírodním zdrojům. Ve spolupráci s českým Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy vyvíjíme plány pro produktivní rozvoj krajiny.  


Více vody a kvalitní půdy pro Irák

Kvůli prohlubujícímu se suchu v Iráku klesá nejen průtok vody v řekách Eufrat a Tigris, ale také hladina vody ve studnách. A ty jsou pro místní zemědělce zásadní. Společně se Světovým potravinovým programem podporujeme lidi v guvernorátu Saladdín, aby měli jistý zdroj obživy. Desítkám zemědělců jsme poskytli skleníky doplněné o zavlažovací sítě, sady semínek a drobné vybavení potřebné k práci.

„Dříve jsme neměli peníze, abychom si takový skleník pořídili,” říká jeden z farmářů. „Ale když ho teď díky Člověku v tísni máme, tak můžeme mít větší úrodu, ale i více energie a kapacit pracovat ještě víc.”

Navíc obnovujeme a stavíme kritickou zemědělskou infrastrukturu - čistíme kanály a zemědělskou půdu, stavíme zavlažovací sítě, vodní čerpadla a snižujeme zasolování půdy. Chceme tak zvýšit úroveň potravinové bezpečnosti místních komunit, zavést v Iráku techniky inteligentního zemědělství a pomoci místním komunitám čelit dopadům klimatických změn.

V Iráku je dobře patrné, jak úzce kvalita půdy závisí na kvalitě a dostatku vody. S prohlubujícími se suchy bude potřeba vyvíjet a budovat stále rozsáhlejší a efektivnější adaptační opatření. Nesmíme ale zapomínat na samotnou hodnotu přírodních zdrojů, z nichž právě voda a půda jsou zásadní pro naše přežití.   

Nekteré z projektů lze podpořit koupí slutečného dárku. 

Autor: Člověk v tísni

Související články