Projekt LIFE WILL pomůže české a slovenské krajině s adaptací na změnu klimatu

Publikováno: 8. 12. 2022 Doba čtení: 7 minut
Projekt LIFE WILL pomůže české a slovenské krajině s adaptací na změnu klimatu
© Foto: Lubomír Krupka

Projekt LIFE WILL - Voda v krajině a půdě má zvýšit odolnost zemědělské krajiny a jejích obyvatel vůči změně klimatu. Za pomoci místních obyvatel zavádíme ve třech pilotních lokalitách přírodě blízká adaptační opatření. Pokud se projekt osvědčí, může být do budoucna realizován na dalších místech Česka a Slovenska.

Co je projekt LIFE WILL?

Projekt LIFE WILL – Voda v krajině a půdě se zabývá problematikou sucha a dopady změny klimatu na krajinu. Je spolufinancován programem LIFE – finančním nástrojem Evropské unie podporující projekty které zvyšují biologickou pestrost krajiny nebo její odolnost vůči změně klimatu, Ministerstvem životního prostředí ČR a Středočeským krajem.

Cílem projektu je zvýšit odolnost obyvatel a zemědělské krajiny vůči změně klimatu skrze zavedení přírodě blízkých adaptačních opatření na lokální úrovni. Tento cíl realizujeme s využitím inovativní participativní metodiky, která pomáhá zvyšovat zapojení místních aktérů a veřejnosti a jejich schopnost prosazovat účinná opatření pro zadržování vody v půdě a krajině. 

Našimi partnery jsou organizace Beleco z.s., Sdružení místních samospráv ČR a Inštitút aplikovanej ekológie Daphne

Kde probíhá?

Během první poloviny projektu probíhají aktivity ve třech pilotních lokalitách. Na nich demonstrujeme participativní metodiku, kerá bude následně upravena dle získaných zkušeností a použita v dalších 30 tzv. replikačních lokalitách (obcích) v České republice a na Slovensku.

Pilotní lokality:

  • Obec Velvary (ČR)
  • Obec Němčice u Kolína (ČR)
  • Obec Šterusy (SK)

Obce byly vybrány na základě výskytu negativních dopadů změny klimatu (povodně, sucho, eroze, znehodnocování přírody a krajiny), vyhotovené studii proveditelnosti a zájmu místních aktérů o řešení dané situace. 

Proč tento projekt?

Současné hospodaření v ČR a na Slovensku významně přispívá k zranitelnosti krajiny vůči dopadům klimatické změny a jejím výsledkem je narušený malý vodní cyklus, zemědělské i hydrologické sucho a zvýšené riziko povodní. 

Zranitelnost krajiny vůči dopadům klimatické změny je prohlubována historickými i současnými důsledky hospodářské intenzifikace, které zahrnují: plošné odvodnění (meliorace), degradace půd erozí vlivem těžké mechanizace a chemizace, scelování pozemků do jednolitých ploch, snížení biodiversity vlivem pěstování monokultur a pokles zastoupení krajinotvorných prvků a krajinné pestrosti. 

Na národní úrovni v ČR a na Slovensku zatím nejsou rozvinuty adekvátní systémové nástroje na řešení adaptace krajiny na změnu klimatu se zapojením veřejnosti. Projekt přispívá k řešení těchto problémů demonstrací komplexního participativního přístupu ke zvyšování retence vody v kulturní krajině ve 3 vybraných pilotních lokalitách a jeho replikací v rámci ČR a Slovenska i dalších zemí EU.

Člověk v tísni poskytoval pomoc obyvatelům i samosprávám během humanitárních katastrof v České republice (povodně, tornáda). Uvědomujeme si tedy naléhavost problémů spojených s dopady změny klimatu a tímto projektem chceme podpořit adaptační opatření na lokální úrovni a pomocí participativní metodiky zmapovat existující bariéry a poskytnout nástroje k jejich překonání.  


Jaké jsou hlavní aktivity? 

  • Participativní mapování

Výchozím bodem je studie proveditelnosti, na které se podílejí experti i dobrovolníci z řad místních obyvatel v rámci participativního mapování přírodních poměrů a jevů v krajině. Ve Šterusích byla studie zhotovena místním expertem na hydrologii a environmentální poměry.

  • Participativní plánování

V této fázi je zadán kvalitativní sociologický výzkum, který zmapuje místní aktéry a provádí konzultace s vlastníky a uživateli pozemků ohledně jejich vnímání dopadů změny klimatu a o možnostech realizace adaptačních opatření. Aktivita zahrnuje exkurze, semináře, ukázky dobré praxe, debaty s odborníky, a také facilitované workshopy pro formulace prioritních opatření. Partneři spolu s dalšími zapojenými organizacemi poskytují poradenství při přípravě na realizaci (zpracování projektové dokumentace, dotační možnosti apod) a konzultace pro zemědělce. 

  • Participativní realizace

Realizovaná opatření mají podobu agrotechnických a biotechnických prvků v krajině (např. průlehy, příkopy, meze, poldry atp.). Podporujeme místní obyvatele, aby se zapojili do realizace opatření s využitím místních zdrojů.

  • Participativní monitoring

Místní dobrovolníci jsou zaškoleni do monitoringu dopadu realizovaných opatření na krajinu a obyvatele. Informace jsou využity k ověření expertního monitoringu a také jako motivace k dalšímu udržování a rozšiřování realizovaných adaptačních opatření.

  • Evaluace a revize

Zkušenosti z procesu v pilotních lokalitách jsou evaluovány a metodika upravena tak, aby co nejlépe pomohla dalším obcím a městům, které chtějí zdravou krajinu ve svém okolí.

  • Replikace

Po evaluaci a revizi pilotní fáze je metodika použita v dalších replikačních lokalitách, které projeví zájem či budou osloveny. V těchto lokalitách poskytne Člověk v tísni spolu s partnery asistenci při zavádění metodiky.

  • Spolupráce se zahraničními partnery

V průběhu projektu budou zapojeni další partneři v rámci EU pro sdílení zkušeností a dobré praxe. Tito partneři se budou také v rámci EU podílet na evaluaci metodiky a networkingu. 


Další informace k projektu:
Doba trvání: 1.9.2022 - 31.8.2027
Země: Česká republika, Slovenská republika
Celkový rozpočet projektu: 2.597.269 eur
Z toho financováno z EU: 1.558.361 eur 

Realizace projektu
Němčice u kolína

Krajina kolem Němčic se silně zemědělsky využívaná, voda z ní rychle odtéká zpevněnými koryty a půda podléhá erozi. „Doporučuji všem, aby do té přírody vyšli a na vlastní oči viděli, kde a odkud teče jaká voda,“ říká starosta obce Lukáš Jelínek.

V katastru obce Němčice byla dokončena studie proveditelnosti pro adaptaci krajiny. V průběhu roku 2023 budou s místními obyvateli naplánována opatření v krajině, kterým projekt poskytne finanční a technickou podporu.

Pod vedením Markéty Zandlové a Alžběty Wolfové se 15. června uskutečnil první workshop v rámci participativního plánování.

Celé to před pár měsíci začalo rozhovory s obyvateli Němčic, zdejšími majiteli pozemků a hospodařícími zemědělci, které s nimi obě antropoložky vedly o jejich vnímání krajiny. Výzkum nakonec vyústil ve workshop, do kterého se zapojili nejen jeho účastníci, ale i zemědělci a další aktivní spoluobčané. Diskutovali nejen o tom, co potřebuje místní krajina, ale i o tom, co v ní potřebují mít oni sami. Nakonec si ujasnili, co je pro ně nejdůležitější a kde by se mělo začít.


V listopadu se uskutečnila první realizace v terénu - místní obyvatelé vysadili dvě aleje

S rýči a motykami a v gumácích se na padesát obyvatel Němčic v 18. listopadu sešlo v poli za obcí. Pak tu během pouhých tří hodin vysadili 57 stromků. Dubová a ovocná alej mají do budoucna chránit obec před dopady klimatické změny a dodají místu nové estetické kvality. Více ZDE.


velvary

Velvary jsou už dlouhou dobu ohroženy povodněmi. Může za to dlouhodobě necitlivé zacházení s okolní krajinou, včetně meliorací. Zorganizovala se tu skupina lidí, která okolí Velvar dokonale zmapovala a pomocí metodiky Živé krajiny vytvořila návrh, jak by v budoucnu mohlo vypadat.

"Pojďme se zkusit dát všichni dohromady a vymyslet, co by dávalo největší smysl,“ říká starosta obce Radim Wolák. „Máme vizi, že za několik let to tady bude vypadat trochu líp. Aspoň trochu! Přijdou další generace, které to po nás přeberou. A doufejme teda, že se k té půdě budou chovat stejně dobře, ne-li líp, než my,“ dodává.


V listopadu se ve Velvarské záložně uskutečnil první participativní workshop

Na začátku listopadu jsme ve spolupráci s velvarskou radnicí uspořádali workshop pod názvem Zadržování vody ve velvarské krajině. Desítky aktivních občanů společně s vedením města, místními zemědělci, krajináři a našimi kolegy řešili možné úpravy okolní krajiny. 

Zpětná vazba od Velvarských na navrhovaná krajinná opatření pomůže projektantům v jejich dalším rozpracováním. Řešit se budou také majetkoprávní vztahy, aby bylo jasné, kde bude možné realizovat a v jakém rozsahu. Začátkem nového roku budou místním představena už konkrétní opatření a když všechno dobře půjde, ve stejném roce se dočkají i prvních realizací. Více ZDE.v médiích

V dubnu 2023 nás v Němčicích navštívil štáb PRAHATV. Podívejte se na díl Středočeského magazínu o vnímavých vizionářích. 

https://prahatv.eu/porady/stredocesky-magazin/stredocesky-magazin-25-04-2023-01-23


Sázení v Němčicích zaujalo redakci Kolínského deníku.


https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/nemcice-life-will-aleje-sazeni-projekt-voda-v-krajine-29112023.html

inspirujeme se

V polovině března 2023 jsme společně s našimi partnery a zástupci Němčic a Velvar navštívili sedmihorský mokřad poblíž Turnova. Účelem exkurze bylo ukázat si příklad dobré praxe zadržování vody v krajině pomocí sítě mokřadů tedy za využití přírodě blízkých adaptačních opatření, tak jak si to klade za cíl i náš projekt.

Sedmihorské mokřady se nacházejí v nivě řeky Libuňky. V minulém století se majitelé zdejších pozemků snažili místo hospodářsky využít, ale díky výskytu několika pramenišť zůstala půda podmáčená, a nakonec nebyla nikdy využívána. Navrátit ji přirozenou podobu se rozhodli před pár lety nadšenci z Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady. Na necelých šesti hektarech se jim podařilo obnovit celkem 14 tůní, které společně tvoří síť menších i větších mokřadů. Díky této obnově se v mokřadech usídlilo mnoho druhů ptáků, včetně jeřábů popelavých, obojživelníků jako jsou rosničky a kuňky a vodních bezobratlých jako jsou měkkýši nebo hmyz.
Kontakt: climate.lifewill@peopleinneed.czAutor: Člověk v tísni

Související články