Projekt LIFE WILL pomůže české a slovenské krajině s adaptací na změnu klimatu

Publikováno: 8. 12. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Projekt LIFE WILL pomůže české a slovenské krajině s adaptací na změnu klimatu
© Milan Votypka

Letos na podzim jsme společně s našimi partnery spustili projekt LIFE WILL - Voda v krajině a půdě. Ten má zvýšit odolnost zemědělské krajiny a jejích obyvatel vůči změně klimatu. Za pomoci místních obyvatel a s využitím místních zdrojů zavedeme ve třech pilotních lokalitách přírodě blízká adaptační opatření. Pokud se projekt osvědčí, může být do budoucna realizován na dalších místech Česka a Slovenska.

Co je projekt LIFE WILL?

Projekt LIFE WILL - Voda v krajině a půdě se zabývá problematikou sucha a dopady změny klimatu na krajinu. Je spolufinancován programem LIFE - finančním nástrojem Evropské unie podporující projekty které zvyšují biologickou pestrost krajiny nebo její odolnost vůči změně klimatu a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Cíl projektu je zvýšit odolnost obyvatel a zemědělské krajiny vůči změně klimatu skrze zavedení přírodě blízkých adaptačních opatření na lokální úrovni. Tento cíl bude realizován s využitím inovativní participativní metodiky, která pomáhá zvyšovat zapojení místních aktérů a veřejnosti a jejich schopnost prosazovat účinná opatření pro zadržování vody v půdě a krajině. 

Našimi partnery jsou organizace Beleco z.s., Sdružení místních samospráv ČR a Vidiecky parlament na Slovensku.


Kde bude probíhat?

Během první poloviny projektu budou aktivity probíhat ve 3 pilotních lokalitách. Zde bude demonstrována participativní metodika, kerá bude následně upravena dle získaných zkušeností a použita v dalších 30, tzv. replikačních lokalitách (obcích) v České republice a na Slovensku.

Pilotní lokality:

  • Obec Velvary (ČR)
  • Obec Němčice u Kolína (ČR)
  • Obec Šterusy (SK)

Obce byly vybrány na základě výskytu negativních dopadů změny klimatu (povodně, sucho, eroze, znehodnocování přírody a krajiny), vyhotovené studii proveditelnosti a zájmu místních aktérů o řešení dané situace. 

Proč tento projekt?

Současné hospodaření v ČR a na Slovensku významně přispívá k zranitelnosti krajiny vůči dopadům klimatické změny a jejím výsledkem je narušený malý vodní cyklus, zemědělské i hydrologické sucho a zvýšené riziko povodní. Zranitelnost krajiny vůči dopadům klimatické změny je prohlubována historickými i současnými důsledky hospodářské intenzifikace, které zahrnují: plošné odvodnění (meliorace), degradace půd erozí vlivem těžké mechanizace a chemizace, scelování pozemků do jednolitých ploch, snížení biodiversity vlivem pěstování monokultur a pokles zastoupení krajinotvorných prvků a krajinné pestrosti. Na národní úrovni v ČR a na Slovensku zatím nejsou rozvinuty adekvátní systémové nástroje na řešení adaptace krajiny na změnu klimatu se zapojením veřejnosti. Projekt přispívá k řešení těchto problémů demonstrací komplexního participativního přístupu ke zvyšování retence vody v kulturní krajině ve 3 vybraných pilotních lokalitách a jeho replikací v rámci ČR a Slovenska i dalších zemí EU.

Člověk v tísni poskytoval pomoc obyvatelům i samosprávám během humanitárních katastrof v České republice (povodně, tornáda). Uvědomujeme si tedy naléhavost problémů spojených s dopady změny klimatu a tímto projektem chceme podpořit adaptační opatření na lokální úrovni a pomocí participativní metodiky zmapovat existující bariéry a poskytnout nástroje k jejich překonání.  

Jaké jsou hlavní aktivity? 

  • Participativní mapování

Výchozím bodem pro další fáze projektu je studie proveditelnosti, která byla ve dvou obcích provedena metodikou Živá krajina, jak ji pojmenovala organizace Živá voda. Metodika spočívá v zaučení dobrovolníků z místních obyvatel v participativním mapování přírodních poměrů a jevů v krajině. Ve třetí obci byla studie zhotovena místním expertem na hydrologii a environmentální poměry.

  • Participativní plánování

Tato aktivita zahrnuje podporu vzniku místních pracovních skupin a provedení kvalitativního výzkumu. Výsledkem je zmapování místních aktérů, konzultace s vlastníky a uživateli pozemků, možnosti zavedení realizačních opatření a zjištění percepce místních obyvatel vůči dopadům změny klimatu. Aktivita zahrnuje exkurze, semináře, ukázky dobré praxe, debaty s odborníky, a také facilitované workshopy pro formulaci prioritních opatření. Partneři spolu s dalšími zapojenými organizacemi budou poskytovat poradenství při přípravě na realizaci (zpracování projektové dokumentace, dotační možnosti apod) a konzultace pro zemědělce.

  • Participativní realizace

Realizovaná opatření budou mít podobu agrotechnických a biotechnických prvků v krajině (např. průlehy, příkopy, meze, poldry, atp.). Místní obyvatelé budou podpořeni, aby se zapojili do realizace opatření s využitím místních zdrojů.

  • Participativní monitoring

Místní dobrovolníci budou zaškoleni do monitoringu dopadu realizovaných opatření na krajinu a obyvatele. Přínosem bude ověření dat sbíraných experty a také další motivace k tomu udržovat a rozšiřovat realizovaná adaptační opatření .

  • Replikace

Po evaluaci a revizi pilotní fáze bude metodika použita v dalších replikačních lokalitách, které projeví zájem či budou osloveny. V těchto lokalitách poskytne Člověk v tísni spolu s partnery asistenci při zavádění metodiky.

  • Spolupráce se zahraničními partnery

V průběhu projektu budou zapojeni další partneři v rámci EU pro sdílení zkušeností a dobré praxe. Tito partneři se budou také podílet na evaluaci metodiky a networkingu v rámci EU. 


Další informace k projektu:
Doba trvání: 1.9.2022 - 31.8.2027
Země: Česká republika, Slovenská republika
Celkový rozpočet projektu: 2.597.269 eur
Z toho financováno z EU: 1.558.361 eur 

Kontakt: climate.lifewill@peopleinneed.czAutor: Člověk v tísni

Související články