Projekt LIFE WILL pomůže české a slovenské krajině s adaptací na změnu klimatu

Publikováno: 8. 12. 2022 Doba čtení: 5 minut
Projekt LIFE WILL pomůže české a slovenské krajině s adaptací na změnu klimatu
© Lubomír Krupka

Letos na podzim jsme společně s našimi partnery spustili projekt LIFE WILL - Voda v krajině a půdě. Ten má zvýšit odolnost zemědělské krajiny a jejích obyvatel vůči změně klimatu. Za pomoci místních obyvatel a s využitím místních zdrojů zavedeme ve třech pilotních lokalitách přírodě blízká adaptační opatření. Pokud se projekt osvědčí, může být do budoucna realizován na dalších místech Česka a Slovenska.

Co je projekt LIFE WILL?

Projekt LIFE WILL - Voda v krajině a půdě se zabývá problematikou sucha a dopady změny klimatu na krajinu. Je spolufinancován programem LIFE - finančním nástrojem Evropské unie podporující projekty které zvyšují biologickou pestrost krajiny nebo její odolnost vůči změně klimatu a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Cíl projektu je zvýšit odolnost obyvatel a zemědělské krajiny vůči změně klimatu skrze zavedení přírodě blízkých adaptačních opatření na lokální úrovni. Tento cíl bude realizován s využitím inovativní participativní metodiky, která pomáhá zvyšovat zapojení místních aktérů a veřejnosti a jejich schopnost prosazovat účinná opatření pro zadržování vody v půdě a krajině. 

Našimi partnery jsou organizace Beleco z.s., Sdružení místních samospráv ČR a Vidiecky parlament na Slovensku.

Kde probíhá?

Během první poloviny projektu probíhají aktivity ve 3 pilotních lokalitách. Zde bude demonstrována participativní metodika, kerá bude následně upravena dle získaných zkušeností a použita v dalších 30, tzv. replikačních lokalitách (obcích) v České republice a na Slovensku.

Pilotní lokality:

  • Obec Velvary (ČR)
  • Obec Němčice u Kolína (ČR)
  • Obec Šterusy (SK)

Obce byly vybrány na základě výskytu negativních dopadů změny klimatu (povodně, sucho, eroze, znehodnocování přírody a krajiny), vyhotovené studii proveditelnosti a zájmu místních aktérů o řešení dané situace. 

Proč tento projekt?

Současné hospodaření v ČR a na Slovensku významně přispívá k zranitelnosti krajiny vůči dopadům klimatické změny a jejím výsledkem je narušený malý vodní cyklus, zemědělské i hydrologické sucho a zvýšené riziko povodní. Zranitelnost krajiny vůči dopadům klimatické změny je prohlubována historickými i současnými důsledky hospodářské intenzifikace, které zahrnují: plošné odvodnění (meliorace), degradace půd erozí vlivem těžké mechanizace a chemizace, scelování pozemků do jednolitých ploch, snížení biodiversity vlivem pěstování monokultur a pokles zastoupení krajinotvorných prvků a krajinné pestrosti. Na národní úrovni v ČR a na Slovensku zatím nejsou rozvinuty adekvátní systémové nástroje na řešení adaptace krajiny na změnu klimatu se zapojením veřejnosti. Projekt přispívá k řešení těchto problémů demonstrací komplexního participativního přístupu ke zvyšování retence vody v kulturní krajině ve 3 vybraných pilotních lokalitách a jeho replikací v rámci ČR a Slovenska i dalších zemí EU.

Člověk v tísni poskytoval pomoc obyvatelům i samosprávám během humanitárních katastrof v České republice (povodně, tornáda). Uvědomujeme si tedy naléhavost problémů spojených s dopady změny klimatu a tímto projektem chceme podpořit adaptační opatření na lokální úrovni a pomocí participativní metodiky zmapovat existující bariéry a poskytnout nástroje k jejich překonání.  

Jaké jsou hlavní aktivity? 

  • Participativní mapování

Výchozím bodem pro další fáze projektu je studie proveditelnosti, která byla provedena ve dvou obcích. Metodika spočívá v zaučení dobrovolníků z místních obyvatel v participativním mapování přírodních poměrů a jevů v krajině. Ve třetí obci byla studie zhotovena místním expertem na hydrologii a environmentální poměry.

  • Participativní plánování

Tato aktivita zahrnuje podporu vzniku místních pracovních skupin a provedení kvalitativního výzkumu. Výsledkem je zmapování místních aktérů, konzultace s vlastníky a uživateli pozemků, možnosti zavedení realizačních opatření a zjištění percepce místních obyvatel vůči dopadům změny klimatu. Aktivita zahrnuje exkurze, semináře, ukázky dobré praxe, debaty s odborníky, a také facilitované workshopy pro formulaci prioritních opatření. Partneři spolu s dalšími zapojenými organizacemi budou poskytovat poradenství při přípravě na realizaci (zpracování projektové dokumentace, dotační možnosti apod) a konzultace pro zemědělce.

  • Participativní realizace

Realizovaná opatření budou mít podobu agrotechnických a biotechnických prvků v krajině (např. průlehy, příkopy, meze, poldry, atp.). Místní obyvatelé budou podpořeni, aby se zapojili do realizace opatření s využitím místních zdrojů.

  • Participativní monitoring

Místní dobrovolníci budou zaškoleni do monitoringu dopadu realizovaných opatření na krajinu a obyvatele. Přínosem bude ověření dat sbíraných experty a také další motivace k tomu udržovat a rozšiřovat realizovaná adaptační opatření .

  • Replikace

Po evaluaci a revizi pilotní fáze bude metodika použita v dalších replikačních lokalitách, které projeví zájem či budou osloveny. V těchto lokalitách poskytne Člověk v tísni spolu s partnery asistenci při zavádění metodiky.

  • Spolupráce se zahraničními partnery

V průběhu projektu budou zapojeni další partneři v rámci EU pro sdílení zkušeností a dobré praxe. Tito partneři se budou také podílet na evaluaci metodiky a networkingu v rámci EU. 


Další informace k projektu:
Doba trvání: 1.9.2022 - 31.8.2027
Země: Česká republika, Slovenská republika
Celkový rozpočet projektu: 2.597.269 eur
Z toho financováno z EU: 1.558.361 eur 

Realizace projektu
Němčice u kolína

Krajina kolem Němčic se silně zemědělsky využívaná, voda z ní rychle odtéká zpevněnými koryty a půda podléhá erozi. „Doporučuji všem, aby do té přírody vyšli a na vlastní oči viděli, kde a odkud teče jaká voda,“ říká starosta obce Lukáš Jelínek.

V katastru obce Němčice byla dokončena studie proveditelnosti pro adaptaci krajiny. V průběhu roku 2023 budou s místními obyvateli naplánována opatření v krajině, kterým projekt poskytne finanční a technickou podporu.

velvary

Velvary jsou už dlouhou dobu ohroženy povodněmi. Může za to dlouhodobě necitlivé zacházení s okolní krajinou, včetně meliorací. Zorganizovala se tu skupina lidí, která okolí Velvar dokonale zmapovala a pomocí metodiky Živé krajiny vytvořila návrh, jak by v budoucnu mohlo vypadat.

"Pojďme se zkusit dát všichni dohromady a vymyslet, co by dávalo největší smysl,“ říká starosta obce Radim Wolák. „Máme vizi, že za několik let to tady bude vypadat trochu líp. Aspoň trochu! Přijdou další generace, které to po nás přeberou. A doufejme teda, že se k té půdě budou chovat stejně dobře, ne-li líp, než my,“ dodává.v médiích

V dubnu 2023 nás v Němčicích navštívil štáb PRAHATV. Podívejte se na díl Středočeského magazínu o vnímavých vizionářích. 

https://prahatv.eu/porady/stredocesky-magazin/stredocesky-magazin-25-04-2023-01-23


inspirujeme se

V polovině března 2023 jsme společně s našimi partnery a zástupci Němčic a Velvar navštívili sedmihorský mokřad poblíž Turnova. Účelem exkurze bylo ukázat si příklad dobré praxe zadržování vody v krajině pomocí sítě mokřadů tedy za využití přírodě blízkých adaptačních opatření, tak jak si to klade za cíl i náš projekt.

Sedmihorské mokřady se nacházejí v nivě řeky Libuňky. V minulém století se majitelé zdejších pozemků snažili místo hospodářsky využít, ale díky výskytu několika pramenišť zůstala půda podmáčená, a nakonec nebyla nikdy využívána. Navrátit ji přirozenou podobu se rozhodli před pár lety nadšenci z Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady. Na necelých šesti hektarech se jim podařilo obnovit celkem 14 tůní, které společně tvoří síť menších i větších mokřadů. Díky této obnově se v mokřadech usídlilo mnoho druhů ptáků, včetně jeřábů popelavých, obojživelníků jako jsou rosničky a kuňky a vodních bezobratlých jako jsou měkkýši nebo hmyz.
Kontakt: climate.lifewill@peopleinneed.czAutor: Člověk v tísni

Související články